[ID2896] ML1 (101r-101v) 101r

¶Coplas de nr̄a ſen̄ora fecha
s por eruias
1 ¶lūbre mas clara q̄ el dia
pielago de fe ſin ſuelo
honor dela probeçia
caridad q̄ nūca çia
enperadora del çielo
venero dela clemēçia
cūbre dela devoçion
de nr̄a fe preminēçia
fuēte de aq̄lla eſperençia
q̄ noſ truxo ſaluaçion
2 ¶enla bondad infinita
de nr̄os yerros tēprāça
ēla gloria mas inclita
enla graçia mas bēdita
fuerça de nr̄a ſperāça