Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-15

[ID1162]PN1-15(10r)(4, 5x8, 4x11)

Eſta cantica#por#amor#e#loores fizo el dicho alfonsoaluarez de villa ſſandino por amor& loores dela dicha doñajuana de ſoſſa E por que gela mandofazer el dicho ſeñor Rey donenrryque vn dia que andaua ellapor el naranjal del alcaçar conotras dueñas E donzellas

BEn aja miña ventura
que perdeu eſcuridade
que me demoſtro beldade
tan acabada & pura
5Por vn naranjal andando
vy eſtar doñas & donzelas
todas de amor ffalando
mas amays fermoſa delas
vy poderoſa en cordura
10 brioſſa En honeſtade
muy grant tenpo ha en verdade
que non vy tal fermoſura
Algunas das que andauan
en ha orta trebellando
15entendi que por fazauan
de mi que eſtaua mirando
ha muy linda cryatura
deleytoſſa clarydade
daquela que con bondade
20vençe a todas de apoſtura
Deſque vy que entendian
miña grant coyta ſobeja
& que todas enfengian
contra mi con grant enveja
25non quis delas aver cura
por fogyr de fealdade
& fuy ver con omildade
muy garryda catadura
Por me partyr de conquiſta
30fuy me achegando do eſtaun
a muy amoroſa vyſta
& vido que triſte Andaua
rreſpondiome con meſura
que avie grant piedade
35de mi que por lealtade
ſufrya tal amargura
Heu fuy logo conquiſtado
ſy deus me poña conſello
& non vejo por meu grado
40otra luz nin otro eſpello
ſy non ſu gentyl fygura
ſyn ninguna crueldade
que me da grant ſoydade
muytas vezes he folgurra
45Ay meus ollos que quiſiſtes
yr tal fermoſura ver
por quem chorades triſtes
longe de de buen pareſçer
heu cuytado E ſyn plazer
50que vejo meu coraçon
en forte Tribulaçon
& non le Poſſo acorrer
aſſy morrey ſyn ben aver
por non dizer
55miña entençon
Foſtes ver ſſeu ſeñorio
da que muyto poder val
ollos tryſtes voſo bryo
faz ſofrer coyta mortal
60ameu coraçon Leal
que Jamays non atende ben
por vos yr mirar aquen
non ſabe rren de meu mal
poys miña coyta & tal
65o ben me fal
morrey por en
C%erto he que morte ſento
ollos por voſſo meyrar
& non he con ſſolamento
70“ſſy non ver E deſſeiar” [ID8234 Refrán]
“ſſy non ver E deſſeiar” [ID8234 Refrán]
nin moſtrar meu grant door
.XX (falta un verso)
xxxx
75mays me plaz morrer meu cor
que non fazer ningunt peſſar
aquem me pode alegrar
por heu loar
ſſeu grant valor
80Ollos poys que vos miraſtes
donzela de gran beldade
ami catyuo Deytaſtes
en pryſſon ſſyn pyedade
moyro (j#) chamando bondade
85E mays meſura otro ſſy
faſta ques menbre demi
a muy gentyl ſſyn cruedat
ollos a eſta mirad
que por verdat
90mellor non vy