Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-24

[ID1169]PN1-24(12v-13r)(4, 5x8)

Eſta cantiga#por#amor#&#loores fizo el dicho alfonſoaluares por amor & loores de doña maria de carcamomançeba que fue del dicho rrey Don EnRyque

Byua ſempre enſalçado
o amor Marauilloſo
por el qual ſyn duda oſo
dezir que ſſo enamorado
5Amor eſforço E ventura
en concordia ſyn errança
todos tres con grant meſura
guarneſçeron miña lança
amor me deu eſperança
10eſforço noble oſſadia
ventura que al mundo guiya
me faz amar & amado
Deſque me vy garneſçido
de arnes de tal valya
15omne de o mundo naſçido
non ovo tanta alegrya
longe de toda folya
vy ante os ollos meus
una rroſſa que fyz deus
20fermoſa de alto eſtado
Criado ben mi rrey ſu geſto
ſeu falar E noble rryſſo
lindo rroſtro claro oneſto
ayre luz De Parayſo
25enton quis E ela quiſſo
que foyeſe Seu Seruidor
eſta teño Por Señor
de otro ben non he cuydado
Eſta ſyenpre ſera rrey
30que mereſçe ſer ſeruida
& jamays Partyrey
miña entençion conplida
ora veña morte o vyda
non farya otra mudança
35poys tanto con lealtança
& non por fol gaſſallado
Ja todo ben Penſamento
ſera ſempre en aquela
que per ſſeu merſçimiento
40chaman todos linda eſtrela
ſy es dona o donzella
por mi non ſera ſabido
faſta el mal ſer abenido
& heu ledo E muy pagado