Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-25

[ID1170]PN1-25(13r)(4, 5x8)

Eſta cantiga#por#amor#&#loores dizen que fizo el dicho alfonſoaluarez por amor & looresdela rreyna de nauarra hermanadel Rey Don juan.

Ay que mal aconſellado
fuſtes coraçon ſandeo
en amar a quen ben creo
que de vos non ay cuydado
5Por meu mal voſa porfia
fo en o mundo començada
non çeſades noyte & dia
deſtroyr voſa morada
voſo penſſo non val nada
10en amar quen vos non penſa
non vos veio otra defenſa
ſynon morte mal pecado
Corpo non deſperedes
que çedo plazer aiades
15mas ſeruid & non canſedes
de loar a quem loades
que ela ten tantas bondades
alto brio & fermoſura
que por ſu noble meſura
20non ſeredes oluidado
Coraçon triſte ben vejo
que buſcades miña morte
poys penſades tan ſobejo
en linda eſtrella de norte
25ay que mal cruel tan fuerte
ſy ella por en ſe enſſaña
de beuir mays en eſpaña
jamays non ſerey oſado
Corpo non emaginedes
30de auer mal nin contenda
por loar a quem ſabedes
ynda que ela entenda
mays poned voſa fazenda
en poder de deus de amor
35& non aiades Pauor
ſy ffordes Leal prouado
Coraçon poys vos queredes
que eu biua en tormento
eu morrey & vos morredes
40ſyn ningunt acorrymento
mays de meus ollos me ſento
que por mi & por vos morran
& jamays nunca veran
bon pareſçer aCabado