Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-316

[ID1442]PN1-316(110r-111r)(16x7)

Eſte teſtamento fizo & ordeno el dichoarçidiano de toro ante que fynaſe.

Poys que me vejo A morte chegado
mis boos amigos en esta rrazon
por tanto eu faço ſy deus me perdon
o meu teſtamento Aſſy ordenado
5& ſeja a ſeruiçio & onrra de deus
padre & ſeñor & dos ſantos ſſeus
& prymeramente rrenego do pecado
Eu mando logo A noſſo Señor
aqueſta miña alma cando ſe partyr
10deſta maa carne con que de ſeruir
vſe eu ſenpre muy ben pecador
E de ſſy Rogo A ſanta marya
que ela que ſeja de note & de dia
a ſſeu bon fillo por mi Rogador
15Mando a miña carne catiua cuytada
dar ha a terra onde ſe deſpenda
por que y faça alguna emenda
del tenpo que fuy a deus muy errada
& a el demandando muy de coraçon
20que nunca ſeja por eſta Razon
en o inferno miñalma lançada
Poys que tan cara han mente conpro(↑u)
commo ſabedes todos os criſtianos
por ende a poño en as ſus manos
25que ha defenda poys que hay cryou
do feo pecado enemigo mortal
que ha non lançe non fogo infernal
meu bon ſeñor por eſſo cha dou
O meu coraçon muy leal otroſſy
30mando amigos ſy veja prazer
ha a muy linda & de grant poder
miña ſſeñora que por meu mal vy
poys que en a uida amigos foy ſeu
ſeja en a morte aſſy mando eu
35poys queſta morte dela Reſçeby
Mando o meu muy lyndo cantar
a pedro de valçaçer o bon meu prymo
& aqueſta manda ſegund que ha firmo
mando que vala en todo Lugar
40& mando la miña grant ſabroſſya
a os ſſyn ſſabores que ſon gente frya
que al non lles deuo con rrazon mandar
Mando de ſy O meu ardymento
todo a rruy lopes aquel de aguilar
45que ho non poſan jamas enbargar
nunca depoys de meu fynamento
& meu caualgar mando çertamente
a diego flores otro meu parente
en eſto non aja otro mudamento
50Mando meus ollos con toda ſu vyſta
a vn judio çego de valladolide
& mando a gyl peires el de atayde
las miñas pernas ſyn otra conquiſta
& mando a miña muyta loçania
55alfonſo gunçales mayordomo da rreyna
por que ſe calçe melor & ſſe vyſta
A miña bua arte de lindo trobar
mando a lope de portocarreyro
meu boo amigo leal verdadeyro
60por que ſabra dela muy ben vſar
& meus cauellos mando todavya
a meu amigo juan ſanches meſia
que heu non los poſo mellor enplear
Mando a os porteyros del muy alto rrey
65a miña vergonça para demandar
& mando eu logo ſyn mas detardar
a muy grant lideçe que eu ſenpre hey
a diego douiedo seu camareyro
con que ſeja ledo E muy plazenteyro
70por que me ſenpre del muyto pague
Con todo eſto que hey acordado
mando meu talle dar a juan dorates
por que o corpo ſegund que de antes
lo traja lygero & ben Ryzado
75& mando os pes que hey oçioſſos
por que os ſſeus ſſon ja tan gotoſos
que ja nos os pode mudar o cuytado
As miñas manos lexo ſyn contenda
a pero ſuares o bon ſaltador
80que as el traja por el meu amor
por que cuelas muy ben ſe defenda
que ja eu moyro agora catade
os meus amigos por dezir verdade
& deſoje mays quen pode entender
85Pero algunas coſas de aqui non van
mando as dar a quen ſon ligados
por que vn dia ſyquer os cuytados
ajan & agora do que meneſter han
& de otras algunas ſy non me uebraron
90deſque eu morrer os que as acharen
den las ſy quiſyeren do mays conplyran
E ſeja ben çerta la que me matou
que fezo crueza & muy grant pecado
o cal todavya le ſera contado
95deſque ſuperen ben commo paſou
ca eu foy morto a grant ſyn Razon
& diran le todos que fez trayzon
matar a vn omne que nunca le errou
Non le errey segund que entendo
100pero que me faz a morte atendo
ſy non por que ha quero amar
por que agora a morte atendo.
& poys que moyro por aqueſte feyto
tan ſyn rrazon & tan ſyn decreyto
105doy mays miña alma a deus te comendo
Lexo deſtas mandas por meus conplidores
a gonçalo rrodrygues aquel de ſooſa
& a fernand rodrygues por que toda coſa
que ajan de aver algunos pecadores
110deſque eu morrer les ſeja otorgada
a cada qual deles ſegunt fue mandada
todo por manos de aqueſtos tutores