Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-322

[ID1448]PN1-322(112r-112v)(4x7, 3)

Eſte dezir fizo & ordeno el dicho don perovelez de guebara a vna dueña muyvyeja que andaua en palaçio del infantedon ferrnando & non avya en el rreynoquien quiſyeſe con ella caſſar tanto eraffea & de vyeja & de pobre non enbarganteque era dueña De muy buenlinaje.

SAncha carryllo ſſy voſo talante
he de caſſar ffazed ora aſſy
commo me heu pague de vos & dezi
ſed vos ſegura de ſer ben andante
5que todas ay las coſas de que me paguey
vos acharedes que eu as caſey
antes que rrey nin rreyna nin infanta
Mas vejo de vos muy deſpagada
a voſa ventura avendo ſeruido
10a rrey don alfonso que ovo vençido
albuhaçen o rrey de granada
& de ſy aqueles que del deçenderon
vos os criaſtes ſegund me diſieron
& nunca mays deſto fueſtes demandada
15Heu por que vejo vuestra ſſoedade
veño vos eſto ſeñora a dezir
vos non querades en al contender
ſynon en eſto por voſa vondade
que ſy por eſto non fore ſſeñor
20nunca creades que entendedor
moyra de amores por voſa beldade
Que deus non quiſo que foſe otorgada
aqueſta graçia a condes nin rreyes
nin an poder todas as tres leyes
25mays ſy vos ende podes guiſar
.XX (falta un verso)
xxxx
commo vos heu ame & poſa loar
antes de vn año ſeredes velada

ffynida

30E ſy vos deſto queredes dubdar
que vos oje deeſen toda vltramar
nunca alaroça ſeredes chamada

El resto de 112r en blanco.