Dutton Corpus

PN1 Contents

Related witnesses for PN1-420

[ID1548]PN1-420(145r)(2x9, 4)

Petiçion de juan alfonſo de baenaal ſeñor Rey que le dieſſe ſeguro juez

SEñor alto generoſſo
otorgat me ſegurança
como Rey muy pode(↑ro)ſſo
en quien tengo grant fyança
5del que lança bien ſu lança
ſyn errança con lindeça
vuestra alteza Realeza
gentileza ſy lo alcança
por folgança ſea balança
10Señor alto muy gaçioſo
por tomar grant alegrança
como rrey mucho fermoſo
contenplat mi ordenança
del que dança con priuança
15eſperança con fyrmeza
agudeza E ſſotyleza
delgadeza & buen andança
es prouanza ſyn dudança
fynida.
20Syn braueza nin crueza
con nobleza ſyn venganza
do el rreza con ſynpleza
pues ſe leza Perdonanza