Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-117

[ID2507]SA7-117(54v-55r)(5, 3x9)

Otra ſuya

Alegria alegria
Corazon tomat fortuna
Pues que tan buena ventura
Cobraſtes oy eſte dia
5Alegria alegria
Coraçon tomat folgura
De quanto mal padeciſtes
Quel amor a quien ſeruiſtes
Bien vos ouo en remenbrança
10Alegria alegria
Oluidat toda triſtura
Quel tiempo de grant folgura
Cobraſtes oy eſte dia
Alegria alegria
15Del grant plazer que poſeo
Corazon tomat vos parte
Que quien bien ama ſin arte
Se vee ſegun vos veo
Alegria alegria
20Recebit con grant meſura
Pues amor de verdat pura
Cobraſtes oy eſte dia
Alegria alegria
coraçon vos bien deues
25Oluidar mal que paſaſtes
Que de quanto trauajaſtes
Aſaz gualardon tenes
Alegria alegria
Recobrat con gran cordura
30Senyora que de vos cura
Cobraſtes oy eſte dia
Alegria alegria