Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-141

[ID2531]SA7-141(68r)(8, 5, 8, 4)

Dezir

Pau ſia ab vos e ab tot lo reſtant
Car ia no puch paſſar mes ab ſpera
Perdent mon temps de que iaſ deſeſpera
Sia voluntat qui us ſoliamar tant
5E pus no veig que vaia millorant
Lo temps per mi es raho quem retraga
De uos amar e finara mon plant
Seruir amor pigor mal es que plaga
amor nom pens quem vai ambaraçant
10Per vos ſeruir ne fer lo que ſolia
Car yo us conech e veig ques grant folia
Ffer res per vos ſi matex turmentant
Ab altrim pens farets lo joch volant
mes am partir que reſtar congoxant
15Car lo penſar fa mudar mas ſemblança
Quini ve per uos de que pert laſperança
De nunqua auer ço don ſuy deſirant
E aia prou mon fer anar rodant
Quel cap me dol con pens curar la plaga
20Que lonch temps he deſijada eſperant
Seruir amor pigior mal es que plaga
E uos me part amor no returant
Cun gran engan jus voſtre nom ſamaga
Hoian mon dit los quins van encalçant
25Seruir amor pigior mal es que plaga