Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-142

[ID2532]SA7-142(68r-68v)(4, 2x8, 4)

Dezir

Via fora ſagramental
Que robat man en lo cami
La ſus al pla de ſot vn pi
Lo cor ſens pus que no y mir mal
5Hagueſſenme almenys portat
Lla hon es pres mon triſt de cor
E yo callara que robat
Non jutgara per ma honor
Ara catiu pux dir quaytal
10Som com lauçell qui cap no te
Per queb ſoſpir yo cridare
Via fora ſagramental
O mur gentil deſta ciudat
Vullau mayudar per corteſia
15Car dins uos es qui ma forçat
Lo cor ſortir ſens conpanya
E ſi nou feu viure non cal
Deſtorauans ſi ja merçe
Ella nom ha de çert morre
20Via fora ſagramental
Moltes merçes en pi donos
Car hombra bona maueu fet
Y al mur molt mes ſin fa de fet
E çent mil tants ſenyora vos