Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-143

[ID2533]SA7-143(68v-69r)(4, 3x8, 4)

La confeſſio Lo pecador.

Domine per voſtra fe
Hoiaume toſt de confeſio
Pus frare ſou de religio
Ara ſcoltau
5Lo pecador
Yo am ſens pus vna de cor
Dotſ anys ha ia
E ſentiment de ma dolor
Ella no ha
10Veiau ſi us plau mon fet com va
E dau mi preſt qualque conſell
E dau lom tal que haint dell
Si a vos plau
Lo pecador(!)
15Veiau mon fill yo que us dire
Vos ſiau çert
Que lom que tal dolor ſoſte
Jamay nos pert
Quaxin reconta ſent lembert
20Mes yo us dire vos que fareu
Y aureu remey yo fiu de deu
Ab que u façau
Lo confeſſor
Com uos veiau que y haia
25Digau lo y clar
E ſi uos veu quen prem per ioch
Deueu jurar
Que çertament vos fa penar
E que ſamor vos fa ſentir
30Tant fort dolor que us fa morir
Aixi cuytau
Tornada
Moltes merçes en fra menor
Pel bon conſell quem haueu dat
35E us iur que toſt ſera prouat
Adeu ſiau