Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-146

[ID2536]SA7-146(70r-70v)(3x10, 11)

Dezir

Ja no puch cobrir triſt de mi
Lo grant turment quen fa paſſar
Cella quen han de fi en fi
Car ſon voler he viſt mudar
5Sens molt tardar
De ella amar
A mi del tot per que doblar
Ma fa leſmay
De plor et glay
10Tant que en als no puch penſar
Alguns diran per que no xant
Segons ſolia ab bon conort
Mas com pore deſtorauant
Pus tan cruel es la mia ſort
15Que ſens conort
Liurat a mort
Ma volgunt cella que vull pus fort
Qua mi mateix
Per que feneix
20Tot mon ris xantar et deport
Deſtreſa força ni ſaber
Llas meſqui ia non val
Car ſent catiu lo meu voler
En lloch cruel et deſegual
25Deus mon cabal
Con es egual
Per ben amar e ſer leal
Que val cridar
Ne ſoſpirar
30Car en breu eſper mort final
De rich ſon tornat pubil
Pus he perdut mon ſentiment
Per que morir gens non dol
la mort no tinch en vil
35Sino com muyr tan deſto
Triſt a dolent
Ab tal turment
Sens culpa quen mi llas no ſent
O mal fadat
40Mala fim
Puys