Dutton Corpus

SA7 Contents

Related witnesses for SA7-264

[ID2630]SA7-264(123r)(4, 3x8)
(123r)

De la deſigualdat que ffauor trae ſanta ffe

Poys por fauor çierto ſey
A todo home o mellor
Por tanto heu cridarey
Ay fauor ay deus fauor
5Beyo vn ome entendido
Sauio de bon ſentimiento
E ſſi non e fauorido
A muy poco convaçamiento
E poys tal conoçimiento
10Ya maten fauor por ley
Por tanto eu cridarey
Ay fauor ay deus fauor
Cato otro neçio Rudo
Si fauor por ſeu lo priſo
15Todos o dan por enviſo
E dizen ques muy ſeſudo
Quien fauor ten por eſcudo
Tiene en mundo tene heu Rey
Por tanto heu cridarey
20Ay fauor ay deus fauor
Quando ven auia fora
De quien fauo da ſoſprito
Non çeſſa quien no adora
O quien maldiz e bendito
25Donde eu Repito
Reuerençia le darey
Por tanto heu cridarey
Ay fauor ay Deus fauor